Wat doen we

De doelstellingen van de CombiRaad

Het behartigen van de collectieve belangen op verhuurdersniveau van huidige en toekomstige huurders op het gebied van wonen, woonomgeving en overige zaken die verband houden met de volkshuisvesting;
Het is van groot belang dat de woningen in een goede staat blijven. Onderhoud is hierbij van belang voor het verlengen van de levensduur. Veilig en gezond wonen is hierbij het uitgangspunt. De CombiRaad blijft attent op de eventuele tekortkomingen.

Het garanderen en doen garanderen van de rechtspositie van huurders op het gebied van de volkshuisvesting;
De CombiRaad is belangenbehartiger van de huurders in de meest brede zin. De bestuursleden zijn direct betrokken op beleidsniveau en strategisch overleg met de corporatie en de gemeentes. In 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De CombiRaad ziet toe op de naleving hiervan en volgt de verdere ontwikkelingen.

Het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen, op beleidsniveau, bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving van woningen van de verhuurder;
Naast de huur van een woning is leefbaarheid een belangrijk punt. De CombiRaad probeert deze leefbaarheid te bevorderen 

door regelmatig te overleggen met Woonracht10, de bewoners en de gemeentes. Uiteraard zijn ideeën en wensen van de bewoners hierbij welkom.

Het verlenen van ondersteuning en advies aan de BAG's (bewonersadviesgroepen);
Bij projecten wordt er over het algemeen een BAG gevormd uit de bewoners van de complexen waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. Door de CombiRaad wordt deze BAG ondersteund door middel van een project-contactpersoon.

Het overlegorgaan zijn met de verhuurder in de zin van de Wet op het overleg huurders verhuurder;
In 1998 is de 'Wet op het overleg huurders en verhuurder' in werking getreden. Deze wet is in 2009 en 2015 verbeterd en geeft de huurderscommissies aanzienlijk meer mogelijkheden zoals het adviesrecht en instemmingsrecht. De CombiRaad volgt de eventuele wettelijke wijzigingen en bewaakt de uitvoering hiervan.

CombiRaad - wie zijn we

Wie zijn we

Maak kennis met de leden van CombiRaad.

CombiRaad - wat doen we

Wat doen we

Waar houdt de CombiRaad
zich mee bezig.

CombiRaad - kwaliteit bewaken

Kwaliteit

Lees hier hoe we de kwaliteit van de huurdersstichting bewaken.

CombiRaad - vacature

Vacature

Wilt u zich inzetten voor uw medehuurders?

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc