Kwaliteit

Hoe we de kwaliteit van onze huurdersstichting bewaken

Prestatieafspraken Lange Termijn (PALT)
In 2016 zijn er regionale (Drechtstreek) Palt afspraken gemaakt met een looptijd tot 2025. De huidige tijd heeft deze afspraken echter grotendeels achterhaald. Op dit moment worden er weer Palt afspraken per gemeente gemaakt die een looptijd hebben van twee jaar waardoor er meer op de actuele situatie kan worden ingespeeld. Aan deze afspraken nemen deel de gemeente, de betrokken corporatie(s) en de berokken huurdersorganisatie(s). In goed overleg worden hierbij de afspraken vastgelegd en vindt er vier keer per jaar toetsing plaats op de naleving hiervan.
Momenteel is er ook een werkgroep bezig om weer te komen tot een regionale Palt onder leiding van wethouder Kraijo van Alblasserdam. Ook de voorzitter van de CombiRaad heeft zitting in deze commissie.

Samenwerkingsovereenkomst
In 2016 hebben we een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Woonkracht10, die past bij de manier waarop Woonkracht10 en de CombiRaad vanaf 2015 de participatie gezamenlijk hebben vormgegeven. Tijdens het ontwerpproces werden uitgangspunten geformuleerd die hebben geleid tot wijziging in de participatiestructuur, participatieprocessen en de samenwerking.
Het document bevat uitgangspunten, overwegingen en basisprincipes, die de grondslag vormen voor de samenwerkingsovereenkomst.

Gedragscode Integriteit
De CombiRaad is een huurdersorganisatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijke positie stellen hoge eisen aan de manier waarop we omgaan met onze huurders. Integriteit is daarbij een basisvoorwaarde. 
Integriteit houdt in dat iedereen die zich inzet voor de CombiRaad zijn taak en functie adequaat, zorgvuldig en betrouwbaar uitvoert in het licht van zijn/haar verantwoordelijkheden. Integriteit houdt ook in dat zelfstandigheid en handelingsvrijheid gepaard gaan met het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde werk.
De CombiRaad zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor integer gedrag in de organisatie aanwezig zijn.
Zo zijn er heldere procedures, regels en voorschriften die iedereen dient na te leven. 
Daarnaast stimuleert de CombiRaad het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in situaties waar geen procedures of regels voorhanden zijn. In deze gedragscode zijn de kernwaarden en gedragsregels vastgelegd.

Ze bieden duidelijkheid en houvast en de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op afwijkend gedrag.
Het document bevat de kernwaarden en gedragsregels die integriteit moeten waarborgen, alsook informatie over handhaving en sancties in geval van overtreding van de gedragscode.

Huishoudelijk reglement
In het huishoudelijk reglement zijn, in aanvullingen op wat is vastgelegd in de statuten van de stichting, de regels beschreven voor de samenstelling en de werkwijzen van de stichting.
Dit reglement moet worden gelezen in samenhang met de statuten van de stichting en dient in de praktijk als handleiding. Het document bevat informatie over bevoegdheden, benoeming, restructies, lidmaatschap en veranwoording van de bestuursleden. Verder ook praktische informatie over bijv. de BAG (bewonersadviesgroep) en vergaderregels voor het bestuur.

Sociaal Statuut
Het Sociaal Statuut is de raamovereenkomst tussen de corporatie en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat een totaalpakket aan afspraken en regelingen over de positie van bewoners bij sloop, sloop-nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud van hun woning. Het Sociaal Statuut geldt voor alle huurders van Woonkracht10 en is afgesproken en ondertekend door het bestuur van Woonkracht10 en de CombiRaad (als vertegenwoordiging van alle huurders van Woonkracht10).
Iedere huurder heeft recht op dezelfde afspraken. Deze afspraken zijn duidelijk opgeschreven en zijn op één manier uitlegbaar. Zo ontstaan er geen misverstanden of ‘grijze’ gebieden. En ze passen bij de manier waarop bij Woonkacht10 participatie plaatsvindt.

Alle bewoners kunnen zich aansluiten bij een BAG (bewonersadviesgroep). De BAG vertegenwoordigt de huurders.
Het Sociaal Statuut bevat alle geldende wet- en regelgeving die op het moment van schrijven geldig is. Een herijking van het Sociaal Statuut vindt plaats bij wijzigende wet- en regelgeving.
Daarnaast is het mogelijk aanvullende locatiespecifieke afspraken te maken. Deze extra afspraken worden opgeschreven in een Sociaal Plan. Het Sociaal Plan wordt afgesproken en ondertekend door Woonkracht10 en de BAG die de huurdersvertegenwoordigt binnen het werkgebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

CombiRaad - wie zijn we

Wie zijn we

Maak kennis met de leden van CombiRaad.

CombiRaad - wat doen we

Wat doen we

Waar houdt de CombiRaad
zich mee bezig.

CombiRaad - kwaliteit bewaken

Kwaliteit

Lees hier hoe we de kwaliteit van de huurdersstichting bewaken.

CombiRaad - vacature

Vacature

Wilt u zich inzetten voor uw medehuurders?

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc