CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 24 mei 2024
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 14 - mei 2024

Activiteiten van de CombiRaad

Regelmatig krijgen de leden van de CombiRaad de vraag: “Wat doen jullie eigenlijk?” Om hier meer inzicht in te geven, kunt u in deze rubriek lezen welke activiteiten we tussen de twee verschijningsdata van de CR-Visie hebben uitgevoerd. In de periode oktober 2023 tot april 2024 hebben onderstaande activiteiten plaatsgevonden.

Bijeenkomsten
De voltallige CombiRaad heeft in deze periode driemaal vergaderd. Een vergadering was geheel gewijd aan het huurbeleid 2024 waarbij aanwezig het bestuur en management van Woonkracht10.

Adviesaanvragen
In deze periode zijn er drie advies-aanvragen behandeld. Duurzaamheidsstrategie, Jaarbegroting ondehoud en veiligheid en huurbeleid 2024. Allen zijn met positief advies afgehandeld. Voor het huurbeleid met een aantal opmerkingen (zie het artikel elders in dit blad).

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur heeft diverse overleggen gehad.

 • 2 keer bestuurlijk overleg met de bestuurders

 • 2 keer koffiemoment met de bestuurders (informeel overleg

 • 3 keer overleg over het huurbeleid 2024

 • 3 keer periodiek overleg met manager Wonen en wisselende managers

 • 3 keer overleg met GOHD (Gezamenlijk Overleg Huurdersverenigingen Drechtsteden)

 • 21 keer overleg met de gemeenten over de prestatieafspraken

 • 3 keer overleg over herziening Sociaal Statuut

 • 1 keer overleg HVC over het warmtenet

 • 3 keer overleg voortgang RGS (Resultaatgericht Samenwerken)

 • 1 keer seminar actualiteit Huurbeleid woningcorporaties

 • 4 keer kwartaaloverleg met  de gebiedsregisseurs

 • 1 keer bijeenkomst met huurderscommissarissen.

 • 1 keer 360graden feedback gesprek met Raad van Commisarissen

 • 1 keer deelname symposium Zorgzame Buurt

 • 1 keer deelname klantenpanel

 • 1 keer ingebruikname nieuw computersysteem Embrace

 • 1 keer nieuwe Klantvisie

Bewonersadviesgroepen
Alle leden van de CombiRaad nemen deel aan de diverse bewonersadviesgroepen (BAG’s).

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc