CombiRaad CR-Visie5 P. de Hoochplaats
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 4 november 2019
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 5 - november 2019

De parels van wijk Souburgh in Alblasserdam
Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam wordt klaargemaakt voor de toekomst

Na het groot onderhoud en de werkzaamheden aan de flats aan de Nicolaas Beetsstraat, zijn de flats aan de Pieter de Hoochplaats aan de beurt voor een transformatie. Woonkracht10 voert in de komende periode groot onderhoud en (verbeter)werkzaamheden uit aan de drie hoogbouwcomplexen.

Bewoners als gesprekspartner
In nauwe samenwerking met de bewonersadviesgroep en de gebiedscontactpersoon van de CombiRaad is hiervoor een eisen- en wensenpakket opgesteld. De doelen: verduurzamen met een labelsprong naar label A. Denk hierbij onder andere aan het verbeteren van de badkamers, keukens en toiletten, het vervangen van de dakbedekking, uitvoeren van schilderwerkzaamheden, het plaatsen van HR++ glas en nieuwe deuren. En heel belangrijk: alles wordt uitgevoerd in bewoonde toestand, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Bij het ontwerp- en uitvoeringsproces blijven de bewonersadviesgroep en de gebiedscontactpersoon intensief betrokken.

Bewoonde of onbewoonde staat
Het is altijd moeilijk om te besluiten of de werkzaamheden in bewoonde of onbewoonde staat moeten worden uitgevoerd. Soms zijn de geplande werkzaamheden heel ingrijpend. Wanneer een paar kleine details tegenzitten in de uitvoering, wordt de overlast voor de bewoners groter. Terwijl die toch al aanzienlijk is. Met aanvullende maatregelen, tijd en inzet van de aannemer en de woningcorporatie zorgen zij ervoor dat de situatie voor de bewoners leefbaar wordt gehouden. Als dat goed gebeurt, verrassen de bewoners als dank het bouwteam met iets lekkers bij de koffie. Zo ook nu.

Bewonersparticipatie
Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, is het belangrijk om de bewoners hierbij te betrekken. Veel woningcorporaties zijn dan ook intensief bezig met bewonersparticipatie. Woonkracht10 betrekt sinds een aantal jaren haar bewoners actief bij de

plannen en de uitvoering van renovatie- en herstructurerings-projecten. Het heeft veel voordelen om de bewoners hierbij te betrekken. Het leidt tot een hogere kwaliteit van het plan, medeverantwoordelijkheid, een breed draagvlak en een beter lopend proces.

Duurzaamheid
Woonkracht10 is intensief aan de slag gegaan met haar duurzaamheidsbeleid. De energietransitie die landelijk is gestart, heeft als doel om Nederland energieneutraal te maken in 2050. Woonkracht10 streeft naar woningen zonder gas in 2035. Dit betekent dat een groot deel van het woningbezit van Woonkracht10 nog goed moet worden geïsoleerd en verduurzaamd, waardoor in de toekomst de woonlasten lager uitvallen. Ook van de huurders zal een bijdrage worden gevraagd. In nauw overleg met de CombiRaad wordt bekeken hoe dat in alle redelijkheid kan worden geregeld. Het project Nicolaas Beetsstraat in Alblasserdam is eind 2017 afgerond. Het ging hier om verduurzaming en esthetische verbetering van 224 woningen

Een heel nieuw gezicht en een nieuw imago
Wie Alblasserdam via de Vondellaan-Rembrandtlaan binnenrijdt, komt een stuk vrolijker thuis. Niet alleen de bewoners van dit mooie dorp, maar ook mensen van buiten Alblasserdam zullen constateren dat de flats aan de Nicolaas Beetsstraat een blikvanger zijn.

Parkachtige sfeer
Vooral de achterzijde van het complex ligt prachtig aan de rand van een groene omgeving met een waterpartij. Door ook de achtergevel transparanter te maken, krijgt de omgeving een parkachtige sfeer. Wijk Souburgh Het project Nicolaas Beetsstraat was echter pas het begin van het nieuwe gezicht en imago van de wijk Souburgh. Ook de drie flats aan de Pieter de Hoochplaats die iets verderop liggen, ondergaan de komende tijd een ware metamorfose.

CombiRaad_Daan Ossewaarde en Cees de Kock

De projectmanager en de hoofduitvoerder aan het woord over dit project

Bij de verduurzaming en verbetering van de flats aan de Nicolaas Beetsstraat in Alblasserdam waren de heren Daan Ossewaarde (projectmanager Woonkracht10) en Cees de Kock (hoofduitvoerder BAM Wonen) nauw betrokken. Dit is ook het geval bij het project Pieter de Hoochplaats. Wij vroegen hen naar hun ervaringen. Hieronder leest u hun verhaal.

Daan Ossewaarde:
“Bij de start van de planvorming zijn een aantal beleidsuitgangspunten van Woonkracht10 leidend geweest. Zo wordt het noodzakelijk onderhoud tegelijk met het verduurzamen van de woningen uitgevoerd. Met de uitvoering van groot onderhoud en verbeter-projecten willen we zo goed mogelijk voorbereid zijn op een toekomst zonder gas. Hiermee sluiten we aan op de energietransitie die landelijk is ingezet.”

Isoleren
“Groningen ondervindt grote problemen als gevolg van de gaswinning. Hierdoor zal het gasverbruik snel verminderd moeten worden. Bij de woningen aan de Pieter de Hoochplaats doen we dit door de woningen extra goed te isoleren. Het gasverbruik wordt dan flink terug-gebracht. Ook worden de gasgeisers voor warmwater verwijderd, de woning is dan meteen veiliger. De warmwater-voorziening is voortaan gemeenschap-pelijk geregeld, iedere woning krijgt een eigen verbruiksmeter. De nieuwe ramen en deuren krijgen inbraakveilig beslag om de veiligheid te verbeteren.”

Toegankelijkheid
“We zien dat de gemiddelde leeftijd onder huurders de afgelopen jaren is toegenomen. De verwachting is dat dit nog verder zal stijgen. Om hier alvast rekening mee te houden, is ook gekeken naar de toegankelijkheid van de

woningen. Mensen moeten zonder obstakels de voordeur kunnen bereiken. Daarvoor moeten we het woongebouw aanpassen. Dit doen we onder andere door de galerijen te voorzien Ook Cees de Kock geeft antwoord op een aantal vragen.

Hoe is de dagelijkse praktijk?
“De bewoners hebben bijna dagelijks te maken met overlast door het slopen van de bestaande plafonds in de badkamer en in het toilet. Bovendien wordt het hoofdriool van de badkamer en van het toilet vervangen, zodat bewoners hier overdag geen gebruik van kunnen maken. Voor hen is een woning beschikbaar gesteld waar ze gebruik kunnen maken van het sanitair. In die woning kunnen mensen ook terecht om te douchen als in hun eigen badkamer werkzaamheden plaatsvinden.

” Is er voldoende aandacht voor de bewoners?
“Al bij de voorbereidingen van de werkzaamheden was bekend dat we hier te maken hebben met bewoners waarvan de gemiddelde leeftijd ruim boven de 70 jaar ligt. Een reden te meer om zeer behoedzaam te werk te gaan. En ook al kom je om de woning op te knappen, als bouwvakker ben je wel te gast bij de bewoners. Het bouwteam beseft dat werkzaamheden veel overlast aan de bewoners bezorgen, maar probeert er alles aan te doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

” Welke uitleg krijgen de bewoners? “Voordat de werkzaamheden beginnen, krijgen de bewoners een zogeheten ‘kluskalender’. Daarin staat op welke dag, welke werkzaamheden in welke ruimte worden uitgevoerd. De bewoners worden goed begeleid. De communicatie verloopt in persoonlijke gesprekken en via nieuwsbrieven.

” Wat wordt van de bewoners verwacht?
“Aan de bewoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk ruimte te maken zodat de vaklieden hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Dat beperkt de overlast en bevordert een vlotte uitvoering van de werkzaam-heden.

” Hoe worden de woningen in kaart gebracht?
“Vooraf worden alle woningen bezocht tijdens de ‘warme opname’. Dit is om te bepalen en te vertellen welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, op welke manier dat gebeurt en wat men ervoor terugkrijgt. In sommige gevallen is er sprake van maatwerk.

” Hoe wordt de voortgang in de woningen gevolgd?
“De bewoners krijgen diverse keren per dag bezoek van het uitvoeringsteam om met hen de gang van zaken te bespreken. Op die manier kunnen eventuele gevoelens van teleurstelling worden voorkomen en onvolkomenheden opgelost, als dat nodig is.

” Is er een goede samenwerking met de bewoners?
“De ervaring leert, dat wanneer de bewoners de juiste aandacht krijgen, goed geïnformeerd worden en gerust-gesteld zijn, een goede bouwperiode daar het resultaat van is.”

Terugkijken
“Wanneer het project voltooid is, hopen we samen met de bewoners, de opdracht- gever en alle andere betrokkenen op een mooie tijd terug te kunnen kijken. Met het uiteindelijke resultaat dat de bewoners nog jaren kunnen genieten van een mooie woning.”

Delen

© CombiRaad 2022 - Design & realisatie: USEcc